Soutěž o účast na Backland Tour

PRAVIDLA FACEBOOKOVÉ SOUTĚŽE O ÚČAST NA BACKLAND TOUR

SPOLEČNOST AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.

Organizátor

Společnost AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.. se sídlem V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10, IČ: 49617109 zapsaná 22. 6. 1993, vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 21384/MSPH (dále jen „organizátor”) pořádá marketingovou akci s názvem „SOUTĚŽ O ÚČAST NA BACKLAND TOUR” (dále jen „akce”). Organizátor je zároveň zpracovatelem osobních údajů v souladu s obecnými závaznými právními předpisy, zejména nařízením EU 2016/679 (GDPR) (dále jen „zákon”).

Doba trvání akce

Akce trvá od 1.2.2023 do 21.2.2023 12:00:00 hodin (dále jen soutěžní období).

Soutěžící

Akce platí pro kohokoliv, kdo v soutěžním období okomentuje soutěžní příspěvek „SOUTĚŽ O SKIALPOVÝ ZÁŽITEK NA SLOVENSKU“ na sociální síti organizátora https://www.facebook.com/Atomic.Alpine.

Jak akce funguje

V soutěžním období soutěžící okomentuje příspěvek, který vyzývá k „napsání osoby, se kterou by chtěl vyrazit na druhý ročník Backland Tour na https://www.facebook.com/Atomic.Alpine.

Výhry

Každý soutěžící, který splní podmínku komentáře pod soutěžním příspěvkem, postupuje do losování. Slosování proběhne náhodně po ukončení samotné soutěže. Výherce bude označen v komentáři a bude vyzván k zaslání soukromé zprávy. Pokud výherce nebude reagovat do 7 dnů od odeslání zprávy, výhra propadá organizátorovi. Výhrou je ubytování na 2 noci v hotelu, zapůjčení skialpových setů, účast na celodenní túře s horským vůdcem a batohy Atomic Backland 22+.

Ostatní podmínky účasti v akci

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která splní veškeré podmínky akce. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.
Účastníci se akce účastní s vědomím, že nemohou požadovat výhry v celkovém rozsahu, ani ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, ani nejsou oprávněni požadovat namísto výher peněžité plnění.

Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhru nelze vyměnit, zaměnit, nebo reklamovat.

Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu akce.

Organizátor si vyhrazuje právo předat ceny výherci osobně, a to na adrese provozovny V Chotejně 700/7, Hostivař, 102 00 Praha, nebo zaslat pomocí dopravy Česká pošta. V případě, že se výherce o svou výhru nepřihlásí ve stanoveném termínu, propadá výhra ve prospěch organizátora.

Zpracování informací

Účastí v akci vyslovuje každý soutěžící svůj souhlas s použitím kontaktních údajů pro marketingové účely organizátora, a to na dobu tří let od začátku konání akce.

Účastí v akci každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona, tj. zejména s tím, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo k přístupu k těmto údajům.

Soutěžící dává účastí v akci souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to formou dopisu zaslaného na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi a má za následek ztrátu nároku na výhru, stane-li se tak před jejím uplatněním ze strany soutěžícího.

Soutěžící nemají garantovánu účast v soutěži, organizátor si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu konání akce z akce soutěžícího vyřadit.

Všeobecné podmínky

Účastí v akci se všichni soutěžící zavazují dodržovat její pravidla. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této akce, případně akci zastavit, přerušit či odložit. Tato oficiální pravidla jsou k dispozici v sídle organizátora.

Organizátor si vyhrazuje právo zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit akci či změnit tato pravidla, s výjimkou změn, které by mohly mít vliv na rovné postavení soutěžících. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit jednotlivé sporné situace nastalé v průběhu akce.

Organizátor nenese odpovědnost v případě zásahu vyšší moci.

V Praze dne 15.1. 2023.